Regulamin

Niniejszy regulamin jest prawnym porozumieniem między Portalem a Użytkownikiem, który potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do rejestracji na Portalu i akceptować niniejszych postanowień.

Art. 1 - DEFINICJE

 1. Serwis randkowy dla dorosłych przedelegowany pod domenę Sex-Kontakty.eu dalej jako Portal - platforma udostępniona w Internecie, która umożliwia nawiązywanie kontaktu w celu umówienia seks randki oraz publikacje seks anonsów towarzyskich przez Użytkowników.
 2. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.
 3. Właściciel portalu - Grupa PromoMedia Łukasz Rubacki z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szosa Polska 54/1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55; REGON: 320617135.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat.

Art. 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu
 2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: kontakt@sex-kontakty.eu
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom Portal oferuje zabezpieczenie za pośrednictwem certyfikowanej domeny, którą certyfikuje home.pl S.A. - największy rejestrator domen w Europie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).

Art. 3 - PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikami portalu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Z chwilą rejestracji użytkownika w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pomiędzy Portalem a Użytkownikiem.
 3. Możliwość dodawania zdjęć, filmów, opisów oraz ogłoszeń na portalu posiada tylko w pełni zarejestrowany użytkownik.
 4. Możliwość przeglądania zawartości portalu posiada tylko w pełni zarejestrowany użytkownik.
 5. Zakazane jest wykorzystywanie portalu w sposób niezgodny z jego celem.
 6. Zakazane jest wykorzystywanie portalu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez zarejestrowanego użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym w ogłoszeniach lub innej formie z uwzględnieniem treści, które mogą zostać uznane jako obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.
 7. Zakazane jest podawanie na karcie swojego profilu, w tytułach, opisach ogłoszeń oraz na zamieszczanych zdjęciach jakichkolwiek danych kontaktowych lub danych personalnych, linków do stron internetowych oraz podobnych czynności. Kontakt z randkowiczami możliwy jest tylko poprzez prywatną wiadomość, co umożliwia niniejszy serwis.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie ogłoszeń lub innych źródeł informacji dostępnych na portalu do promocji lub reklamy innych stron internetowych.
 9. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.
 10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności profilu oraz ogłoszeń z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Jeżeli profil bądź ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie to administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z portalu oraz nałożeniem blokady na profil użytkownika.
 11. Zakazane jest umieszczanie w zdjęciach, które stanowią tylko i wyłącznie miniaturkę profilu bądź miniaturkę ogłoszenia zdjęć potocznie uznawanych za obraźliwe oraz prezentujące sobą intymne części ciała tj. penis lub pochwa. Za złamanie tego punktu regulaminu grozi blokada ogłoszenia lub pernamentna blokada profilu użytkownika.
 12. Zakazane jest umieszczanie na karcie profilu, w strefie hotline, w tytułach, opisach oraz na zdjęciach danych kontaktowych do ogłoszeniodawcy. Aby uzupełnić dane kontaktowe ogłoszeniodawca powinien wypełnić opowiednie pola formularza (numer telefonu).

Art. 4 - WARUNKI REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Pełna aktywacja konta użytkownika na portalu następuje po poprawnym wypełnieniu formularza, który dostępny jest na stronie głównej.
 2. Po poprawnym dokonaniu rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie utworzenia konta. Rejestracja na portalu jest w pełni darmowa.
 3. Aby móc korzystać w pełni z przywilejów serwisu użytkownik musi dokonać aktywacji swojego profilu. Aktywacja następuje po pierwszym zalogowaniu się do portalu. Po pełnej aktywacji użytkownik otrzymuje pełnoprawny dostęp do zasobów portalu.
 4. Zabrania się podawania nazwy użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczną z prawem, obraźliwą, naruszającą dobra osobiste osób trzecich, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp..
 5. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego konta osobie trzeciej odpowiedzialność ponosi właściciel konta.
 6. Każde konto założone na portalu jest ważne bezterminowo.

Art. 5 - WARUNKI PUBLIKOWANIA TREŚCI W SERWISIE

 1. Poprzez edycje profilu użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem profilu są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę, która jest właścicielem konta.
 2. Poprzez dodanie ogłoszenia użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę, która jest autorem ogłoszenia.
 3. Użytkownik serwisu oświadcza, że zamieszczane treści zarówno na karcie profilu, w strefie Hotline oraz w ogłoszeniu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, majątkowych lub osobistych. Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach ogłoszenia materiałów w każdej zamieszczonej formie.

Art. 6 - USŁUGI DODATKOWE I PŁATNOŚCI

 1. Aby otrzymać dostep do płatnej części serwisu zgodnie z art. 7 ninijeszego Regulaminu należy mieć aktywowane konto VIP.
 2. Konto VIP aktywowane jest na okres 30 dni, po tym okresie zostaje dezaktywowane i użytkownik wówczas zostaje pozbawiony przywilejów konta VIP.
 3. Jeżeli aktywacja profilu użytkownika jest płatna to jej koszt wynosi 3,00 zł brutto (z VAT). Użytkownik opłaty dokonuję poprzez realizację przelewu na rachunek bankowy udostępniony przez Operatora szybkich płatności internetowych.
 4. Opłata za aktywację konta VIP wynosi 10,00 zł brutto (z VAT). Użytkownik opłaty dokonuję poprzez realizację przelewu na rachunek bankowy udostępniony przez Operatora szybkich płatności internetowych.
 5. Portal umożliwia również aktywację konta VIP za pośrednictwem kanału sms. Koszt pełnej aktywacji konta VIP wynosi 23,37 zł brutto (z VAT). Użytkownik opłaty dokonuję poprzez wysłanie sms o podwyższonej opłacie.
 6. Opłaty w serwisie są jednorazowe. Oznacza to, że nie ma żadnych ukrytych kosztów przy płatnościach, użytkownicy płacą za otrzymanie konkretnej usługi.
 7. Aby zachować bezpieczeństwo oraz prywatność użytkowników przy realizacji płatności nie będzie żadnej wzmianki o tym, że usługi są opłacane za korzystanie z serwisu o charakterze erotycznym.

Art. 7 - PRZYWILEJE KONTA VIP

 1. Konto VIP posiada takie przywileje jak:
  - Znaczek VIP
  - Zawsze u góry w wynikach wyszukiwania
  - Nieograniczona wysyłka prywatnych wiadomości
  - Nieograniczone przeglądanie profilii użytkowników
  - Dostęp do danych kontaktowych użytkowników
  - Wyróżniony profil na stronie głównej
  - 20 kredytów w prezencie

Art. 8 WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY

 1. Wniosek o zwrot środków pieniężnych za aktywację profilu może ubiegać się użytkownik spełniający następujące warunki:
  a) użytkownik posiada konto w serwisie aktywne minimum od 30 dni
  b) użytkownik podjął próbę kontaktu z innymi użytkownikami wysyłając do nich wiadomość prywatną lub odpowiadając na ogłoszenia innych użytkowników minimum 5 razy w ciągu 30 dni, które objęte są gwarancją
  c) użytkownik odpowiadał na wiadomości prywatne lub na zgłoszenia pochodzące z jego dodanego ogłoszenia
  d) użytkownik nie otrzymał odpowiedzi od żadnego ogłoszeniodawcy w czasie trwana gwarancji (30 dni)
 2. Użytkownik, aby skutecznie odstąpić od umowy musi w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia czasu trwania gwarancji wysłać na adres e-mail administratora tj. kontakt@sex-kontakty.eu wiadomość z dopiskiem "Wniosek o zwrot kosztów za aktywację konta" oraz podać swój adres e-mail. Użytkownik musi podać powody dla których chce zrezygnować z usług portalu.
 3. Portal po przyjęciu wniosku gwarancyjnego do 24 godzin zobowiązuje się powiadomić użytkownika o akcpetacji bądź odrzuceniu wniosku, podając przy tym powód.
 4. Portal po akceptacji wniosku gwarancyjnego zleca zwrot środków za pomocą tego samego kanału płatności, za pomocą którego użytkownik dokonał transakcji (Dotpay przelewy).
 5. Zwrot środków gwaranycjnych następuje do 3 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia wniosku o zwrot. Termin ten może się wydłużyć z przyczyn nie leżących po stronie Portalu.
 6. Użytkownik w momencie akceptacji wniosku gwarancyjnego zostaje pozbawiony możliwości korzystania z Portalu. Jego dane wraz ze wszystkimi ogłoszeniami, wiadomościami itp. zostają usunięte.
 7. Zwrot środków pieniężnych nie przysługuje Użytkownikowi, który dopuścił się złamania Prawa względem danego Użytkownika, Portalu ogłoszeń, bądź któregoś z punktu niniejszego regulaminu.
 8. Zwrot środków pieniężnych nie przysługuje w przypadku, gdy Użytkownik nie spełni warunków, o których mowa w art. 8 pkt. 1 oraz pkt. 2.

Art. 9 - DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.
 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 1204 ze zm. ).
 3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisu wyłącznie do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego podczas rejestracji adresu e-mail do przesyłania drogą elektroniczną wiadomości reklamowych powiązanych bezpośredno z niniejszym serwisem jak i serwisami partnerskimi. Każdy użytkownik ma jednak prawo do złożenia wniosku o zaprzestanie wysyłania wiadomości reklamowych. Wówczas taki użytkownik zostaje pozbawiony rejestracji w serwisie. Wiadomości przyjmujemy w formie elektornicznej.
 6. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora bezpłatnych wiadomości sms z powiadomieniami od wybranych użytkowników. Użytkownik oświadcza jednocześnie, że z tytułu otrzymywanych wiadomości nie będzie kierował w stosunku do Portalu żadnych roszczeń prywatnych oraz prawnych.

Art. 10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania portalu.
 4. Administrator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy zamieszczone na portalu mogą być fikcyjne.
 5. Administrator nie odpowiada za brak nawiązania kontaktu z innymi autorami ogłoszeń na portalu, ponieważ nie ma na to wpływu.

Art. 11 - REKLAMACJE

 1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora portalu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: kontakt@sex-kontakty.eu
 2. Administrator portalu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail z którego dotarła reklamacja.

Art. 12 - PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest poświadczeniem porozumienia zawartego między Portalem a Użytkownikiem i zastępuje wszelkie pisemne lub ustne uzgodnienia pomiędzy stronami.
 2. Złamanie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem konta.
 3. Portal zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika w przypadku działania na niekorzyść portalu bądź na niekorzyść innych Użytkownków.
 4. Każda ze stron, która chce odstąpić od umowy winna jest zawiadomić o tym fakcie druga stronę pisemnie za pośrednictwem e-maila.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu usunięcia profilu na wniosek użytkownika, użytkownik zobowiązany jest kliknąć w ustawieniach profilu w odnosnik "Usuń konto". Konto wówczas zostanie automatycznie usunięte z naszego serwera wraz z wszelkimi danymi osobowymi.
 6. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prowadzenie własnych działań w zakresie użytkowania Portalu, a tym samym niniejszej umowy.
 7. Portal zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, ale jednoznacznie jest zobligowany do poinformowania o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie Portalu.
 8. Niniejszy regulamin jest sporządzony w kilku różnych językach. W przypadku jakiegokolwiek sporu rozstrzyga wersja polska.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Jeżeli dokonałeś rejestracji na portalu, wówczas jednoznacznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem. Jego nieznajomość nie zwalnia z jego przestrzegania.
sex randki
Zarejestrowanych: 110 000
Osób online: 1 967
MOJE KONTO
KONTAKT 24/7
Randkuj gdziekolwiek jesteś! Portal Sex-Kontakty jest dostępny na komputerze,
tablecie i komórce! Jeżeli masz pytania, napisz do nas:
adres@mojadomena.pl